Vásárlói tájékoztató

Vásárlói tájékoztató

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján

A szerződésbeli termék forgalmazója a DOKTOR NATUR Korlátolt Felelősségű Társaság, mely a termékei iránt érdeklődő fogyasztók számára a szerződéskötést megelőzően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 1. A DOKTOR NATUR Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely, Központi ügyintézés, Vevőszolgálat, Központi raktár, Termékreklamáció és Szerviz: 1162 Budapest, Szent Korona u. 208. E-mail cím: info@doktornatur.hu. Információs telefonvonal száma: +36-1-402-0866. Cégjegyzékszáma: 01-09-305730. Adószáma: 26170907-2-42. Bankszámlaszáma: 10102237-02476000-01005001) mint eladó – a továbbiakban: DOKTOR NATUR –
 2. DOKTOR NATUR a szerződést a vele alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló értékesítője, a DOKTOR NATUR szóhasználatával területi képviselője útján köti, akinek a meghatalmazása az adásvételi szerződés megkötésére terjed ki. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy DOKTOR NATUR nem adott meghatalmazást a területi képviselőnek a megkötött szerződés módosítására. A szerződés megkötését követően a szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a DOKTOR NATUR Vevőszolgálata, minőségi kifogások, jótállási igény érvényesítése esetén a Termékreklamáció és Szerviz (az 1. pontban megadott címen és elérhetőségeken) állnak a Vevő rendelkezésére. Képviseletünkben eljáró területi képviselőnk a termék(ek) lényeges tulajdonságairól szóló terméktájékoztatást papíron, a külön íven szövegezett terméktájékoztatóval vagy használati-kezelési útmutatóval közli Önnel a jelen tájékoztató átadásával egyidejűleg, ennek részeként. A termék(ek) lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztató megismerését és áttanulmányozását Ön a jelen okirat aláírásával elismeri és nyugtázza, ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy csak akkor írja alá ezt az okiratot, ha a terméktájékoztató maradéktalanul megtörtént, az ott bemutatott és elhangzott információ az adott termék jellegének megfelelő tájékoztatás volt! A fenti sorszámon szereplő termék(ek) vételár megállapítása a jelen tájékoztató keltének időpontjában érvényes DOKTOR NATUR árlista alapján történt.
 3. A fizetés módja és esedékessége:
 • A vételár készpénzben történő kifizetése az áru átadásáig.
 • A vételár banki átutalással történő kifizetése az áru átadásáig.
 • Részletekben történő fizetés legfeljebb 24 havi részletben történhet. Az első részlet legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül esedékes. A vételár legalább 15 %-os befizetése esetén a DOKTOR NATUR leszállíthatja a vevőnek a terméket. A vételár teljes megfizetése ebben az esetben a DOKTOR NATUR által rendelkezésére bocsátott, a szerződésszámot feltüntető készpénz átutalási megbízással – a továbbiakban: csekk – történik. A DOKTOR NATUR az Ön nyilatkozatának beérkezésétől számított 30 napon belül, tájékoztató levelet küld a részletre vásárló vevőinek a csekkel együtt. Ezért ha nem kapná meg e levelet, csekkeket, jelezze a Vevőszolgálatnak. A vételárrészleteket minden hónap 30. napjáig kell feladni a DOKTOR NATUR részére. Amennyiben a termék kiszállítása megelőzi a termék teljes vételárának a kifizetését, a Vevő igazolja a DOKTOR NATUR futárnak, hogy határozatlan idejű munkaszerződéssel munkaviszonyban dolgozik vagy véglegesített nyugdíjellátásra jogosult már, továbbá kettő időben befizetett közüzemi számla igazolását.
 1. Tájékoztatjuk a Vevő fizetési késedelmének következményeiről: amennyiben a Vevő a vételár, illetve bármely részlet megfizetésével késedelembe esne, DOKTOR NATUR nem számít fel késedelmi kamatot. Ha azonban a Vevő a DOKTOR NATUR-nak bejelentett, a szerződés 9./ és 10./ pontjaiban szereplő jogszerű elállás esetein kívül a vételár egyösszegű megfizetését 45 napon belül elmulasztja, illetve a részletfizetések teljesítését e határidőn belül nem kezdi meg, vagy a részletfizetés megkezdése után bármikor három egymást követő részletet nem fizet meg, továbbá, ha a szerződésben kikötött véghatáridő lejárt, és a Vevő felszólítás ellenére, a megadott póthatáridőben sem teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy a teljes vételár kifizetése ellenére megtagadja az áru átvételét, úgy a DOKTOR NATUR jogosult a szerződést a Vevő hibájából meghiúsultnak tekinteni, és meghiúsulási kötbér megfizetését igényelni. A kötbér a teljes vételár 25%-a. DOKTOR NATUR a kötbérigény érvényesítése előtt a Vevőt írásban, 15 napnál nem rövidebb póthatáridő kitűzésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja a szerződésszerű teljesítésre, melynek eredménytelen leteltét követően érvényesíti kötbérigényét. A Vevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy szerződéses kötelezettségének teljesítésére neki fel nem róható lényeges okok miatt – különösen munkahely elvesztése, családi és anyagi állapotban bekövetkezett súlyosan hátrányos, tartós változás – nem képes. A szerződés meghiúsulása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni.
 2. Tájékoztatás a teljesítés feltételeiről, a teljesítési határidőről és a fuvarozásról

DOKTOR NATUR a szerződésbeli terméket a teljes vételár számlájára történő beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles Önnek átadni. A szerződés tárgyát képező termékek gyártása előre ütemezetten, a megkötött szerződésekre alapozva történik. Ha a Vevő a vállalt fizetési határidő előtt teljesít, DOKTOR NATUR törekszik arra, hogy az áru kiszolgáltatását arányosan előbbre hozza, de ennek elmaradásáért nem felel.

Az árut a Vevő a szerződés bevezető részében általa kiválasztottak szerint, ingyenes házhozszállítással veheti át, melyet a DOKTOR NATUR futárszolgálata, vagy a Magyar Posta végez.

DOKTOR NATUR saját költségén, futárszolgálattal házhoz szállíttatja Önnek az árut. A kiszállítás Magyarország területére korlátozódik. A csomag az árut, a számlát, a szállítólevelet, a használati útmutatót, és jótállás alá tartozó termékeknél a jótállási jegyet is tartalmazza. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 8–17 óra között, mely időpontot Ügyfélszolgálatunk telefonon leegyeztet Önnel. Önnek, mint vevőnek a futárszolgálat által jelzett időpontban a megadott szállítási címen kell tartózkodnia, vagy előtte az értesítésben megadott telefonszámon kérheti az időpont módosítását. A csomag átvételekor a kézbesítő felhívására saját érdekében be kell mutatnia a személyazonosításra alkalmas fényképes okmányait (személyi igazolvány, útlevél, stb.). DOKTOR NATUR nem felel az abból eredő esetleges kárért, hogy az árut a Vevő helyett az általa megadott szállítási címen tartózkodó más személy veszi át.

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár jelenlétében vizsgálja meg, és a csomagon észlelt sérülés esetén az átvételt tagadja meg, melynek okát a fuvarokmányra rá kell vezetni. Ha a sérült csomagot Ön mégis átveszi, a DOKTOR NATUR utólagos reklamációt nem fogad el.

A külső sérüléstől mentes csomag átvétele azonban jogszerű indok nélkül nem tagadható meg, máskülönben a szállítás költségeit DOKTOR NATUR a Vevőre terheli. Ha a Vevő nem tartózkodik a szállítási címen, úgy a futár, értesítő kártyát hagy a helyszínen, melyen megtalálható a csomagszám, valamint az Ügyfélszolgálat telefonszáma, ahol Ön, mint vevő 5 munkanapon belül új kiszállítási napot egyeztethet.

DOKTOR NATUR az esetleges változásról, továbbá a termék átadás-átvételének időpontjáról, helyéről telefonon, vagy sms-ben, ezek hiányában a megadott elérhetőségek valamelyikén értesíti a Vevőt. Felek az átadás-átvétel zavartalan lebonyolítása érdekében kölcsönösen együttműködnek.

A csomag a Vevő szerződése alapján összeállítva, lezárva kerül a központi raktárból kiszállításra. A csomag az árut, a számlát, a szállítólevelet, a használati útmutatót, és jótállás alá tartozó termékeknél a jótállási jegyet is tartalmazza.

A csomag felbontásakor észlelt esetleges hiányt, vagy minőségi kifogását a Vevőnek a csomaghoz csatolt jegyzőkönyvön kell jeleznie. Hiány esetén a Vevőnek a csomagot az átvételkori állapotban (csomagolóanyaggal és valamennyi kísérőirattal együtt) kell a DOKTOR NATUR futár részére visszaadnia, aki azt a DOKTOR NATUR központi raktárába visszaszállítja a hiány pótlása érdekében. A Vevő dönthet úgy is, hogy a hiányos csomagot vagy a hibásnak tartott terméket személyesen adja át, illetve postai úton juttatja el a DOKTOR NATUR Kft. Központi Raktára részére a 1162 Budapest, Szent Korona u. 208. alatti címre.

1

Fontos, hogy a csomag átvételekor a DOKTOR NATUR futár felhívására saját érdekében be kell mutatnia a személyazonosításra alkalmas fényképes okmányát (személyi igazolvány, vagy útlevél, stb.). DOKTOR NATUR nem felel az abból eredő esetleges kárért, hogy az árut a Vevő helyett meghatalmazott, illetve az általa megadott házhozszállítási címen tartózkodó más személy veszi át. Amennyiben a Vevő meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazott köteles a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolni képviseleti jogosultságát. A külső sérüléstől mentes csomag átvétele jogszerű indok és írásbeli nyilatkozat nélkül nem tagadható meg, máskülönben a szállítás költségeit DOKTOR NATUR a Vevőre terheli. Felhívjuk Vevőink figyelmét arra, hogy a terméket a használati utasításban foglalt módon vegyék használatba, és a későbbiekben is kérjük, hogy tartsák be a használati utasításban foglaltakat. A Vevő köteles megtéríteni a DOKTOR NATUR Szerviz árlistájában feltüntetett átalány hibajavítási költséget, amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen takarítja el, tárolja. DOKTOR NATUR a rendeltetésszerű használatot meghaladó kárt érvényesíti a Vevővel szemben.

 1. Tájékoztatás a DOKTOR NATUR panaszkezelési módjáról:

Ön a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. 17/A. §-a szerinti, a DOKTOR NATUR, illetve a DOKTOR NATUR érdekében vagy javára eljáró személynek az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a DOKTOR NATUR vevőszolgálatával. A panaszbejelentés történhet személyesen vagy írásban postai úton, illetve az e-mail küldőjének beazonosíthatóságának érdekében, a szerződésen rögzített, a vásárló által meghatározott e-mail címről. A vevőszolgálatunk elérhetőségét a jelen tájékoztatónk bevezető részében olvashatja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy minden munkatársunk egyben mobil ügyfélszolgálatot biztosít a jelenlétével az információt kérők településén, minden korábbi és jelenlegi ügyfelünk forduljon hozzájuk bizalommal!

 1. Tájékoztatás a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról
  • Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett (jelen esetben a DOKTOR NATUR) a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ön a DOKTOR NATUR hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a DOKTOR NATUR számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a DOKTOR NATUR költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a DOKTOR NATUR adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a DOKTOR NATUR-ral, mint forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a DOKTOR NATUR nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2.  Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A szerződésbeli termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. (Megjegyezzük, hogy a Ptk. 6:123.§ (3) bekezdése úgy értelmezhető, hogy termékszavatossági igény esetén a termék importálója is helytállni tartozik.) A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Tájékoztatás a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Kötelező jótállás:

Hibás teljesítés esetén DOKTOR NATUR-t az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet alapján, annak 1. sz. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek körébe tartozó termékeire jótállási kötelezettség terheli. Azt, hogy a szerződés tárgyát képező termékre az alábbiakban részletezett kötelező jótállás szabályai vonatkoznak, a külön íven készült terméktájékoztatóban jelezzük!

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás alapján megillető jogainak érvényesítésére a kellékszavatosságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ennek részleteit lásd a 7.1. pontban.

A jótállás időtartama: Jótállási jegyen meghatározott. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha azonban DOKTOR NATUR jótállási kötelezettségének az Ön felhívására – megfelelő határidőben – nem tenne eleget, a jótállási igény a felhívásban kitűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás a jótállási jeggyel érvényesíthető, mely a termékkel együtt kerül átadásra. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy átadásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ez utóbbi esetben a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa, a tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a DOKTOR NATUR nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Mikor mentesül a DOKTOR NATUR a jótállási kötelezettsége alól?

2

A DOKTOR NATUR jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Azt, hogy a szerződés tárgyát képező termékre jótállást vállalunk-e, szintén a külön íven készült terméktájékoztatóban jelezzük! A DOKTOR NATUR a termékek gyártója által vállalt jótállást a Vevőre átruházza, melyet az adott termékre vonatkozó tájékoztatóban jelezzük.

Tájékoztatás a gyártó által a DOKTOR NATUR edényekre biztosított garanciáról, mely a szerződéskötéssel a vevőre átszáll. A DOKTOR NATUR vállalja, hogy a garancia alá eső terméket anyag, gyártási vagy funkcionális hiba esetén kijavítja, vagy amennyiben a hiba nem javítható, úgy kicseréli.

Kivel szemben érvényesítheti DOKTOR NATUR edényekre biztosított garanciális igényét?

Ön a DOKTOR NATUR-rel szemben érvényesítheti garanciális igényét. A garanciális igényt a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál veheti igénybe (Termékreklamáció és Szerviz).

Általános tájékoztató a fogyasztók minőségi kifogásának intézéséről:

A DOKTOR NATUR, mint forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) szerint köteles eljárni.

 1. Tájékoztatás az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztót megillető elállási jogról

9.1.  Mikor minősül a szerződés üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek?

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet pontosan meghatározza az üzlethelyiség fogalmát. Eszerint üzlethelyiségnek minősül minden olyan ingatlan, ahol a vállalkozás állandó jelleggel folytatja a tevékenységet, vagy minden olyan ingó dolog, ahol a vállalkozás szokásos jelleggel folytatja tevékenységét.

A fenti kormányrendelet meghatározza azokat a helyzeteket, körülményeket, amikor a szerződés üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül, és amelyekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint üzlethelyiségen kívül kötött szerződés az olyan fogyasztói szerződés, amelyet, a szerződő felek (esetünkben a DOKTOR NATUR képviseletében eljáró meghatalmazott Kereskedő és Ön) egyidejű fizikai jelenléte mellett, a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg,

Az a szerződés is ebbe a körbe tartozik, amelyre vonatkozóan a fogyasztó tesz ajánlatot a vállalkozásnak a felek egyidejű jelenlétében, a vállalkozás üzlethelyiségén kívül (függetlenül attól, hogy később a szerződést már üzlethelyiségben kötik-e meg).

Az a szerződés is üzlethelyiségen kívül kötöttnek számít, amelyet közvetlenül azt követően kötöttek meg a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen.

Van még egy olyan formája az üzleten kívül kötött szerződéseknek, melyet DOKTOR NATUR nem alkalmaz, nevezetesen az a szerződés, amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

9.2.  Tájékoztatás az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről

Amennyiben a szerződéskötés előzménye, körülménye és helye alapján az Önnel kötött, termék adásvételére irányuló szerződésünk üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül, melyről a feleknek a szerződéskötés során az 1.b) pont bejelölésével kell nyilatkozniuk, Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő, harmadik személy a terméket átveszi. Az elállási határidő több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Az elállási határidő több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán küldött levél útján az alábbi címre: DOKTOR NATUR Kft, 1162 Budapest, Szent Korona u. 208. levelezési címre, vagy elektronikus úton, kizárólag a szerződésben rögzített e-mail címéről küldött levél útján az info@doktornatur.hu e-mail címünkre. Az elállási nyilatkozat megtétele céljából felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete szerinti elállási nyilatkozatmintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Felhívjuk a figyelmét, hogy területi képviselőink (így a szerződéskötésnél közreműködő területi képviselő) és vidéki irodáink nem jogosultak az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézésre, ezért esetleges elállási szándékát kizárólag a fenti módon szíveskedjen bejelenteni.

Az elállás joghatásai: Az elállás a szerződést felbontja, a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani. Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást Önnek. A visszatérítés alkalmával az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön elállási nyilatkozatában az Ön által teljesített ellenszolgáltatásnak csekken történő visszafizetése helyett a bankszámlájára történő átutalását kéri, és ehhez bankszámlaszámát megadja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Tájékoztatás az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének helyéről, költségéről:

Elállás esetén a Vevő köteles a terméket, több termék esetében valamennyi terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A terméket postai úton a DOKTOR NATUR Kft. raktára részére a 1162 Budapest, Szent Korona u. 208. sz. alatti címre kell visszaküldeni, vagy ugyanezen a címen kell személyesen átadni. A mennyiségi és minőségi viták elkerülése érdekében a terméket lehetőleg személyesen kell a Vevőnek a DOKTOR NATUR raktárába bevinnie. Postai visszaszállítás esetén DOKTOR NATUR a csomagot az általa felállított 3 tagú bizottság jelenlétében bontja fel, és a csomag tartalmáról, illetve a termék állapotáról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben foglaltakat az ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön anyagi felelősséggel tartozik a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Kérjük, hogy elállás esetén figyeljen arra, hogy a terméket az előbbi mértéket meghaladóan ne használja, azt gondosan, lehetőleg az eredeti csomagolásban és a beazonosíthatóság érdekében a szállítólevélen feltüntetett kísérő dokumentációival küldje vissza!

9.3.  Tájékoztatjuk arról, hogy a DOKTOR NATUR a vevői számára minden esetben, így az üzlethelyiségben kötött, a szerződés 1.a) pontjában jelölt szerződés esetén is biztosítja a szerződés keltétől számított 14 naptári napon belüli, indokolás nélküli elállási jogot. Ennek részleteit a szerződés 9. pontja tartalmazza.

9.4.  Elállási/Felmondási nyilatkozat minta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján – nem kötelező jellegű felhasználású iratminta

        (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 1. Tájékoztatás a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről, a DOKTOR NATUR székhelye szerint illetékes Békéltető Testületről

3

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. 18. § (1) bekezdése szerint a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A DOKTOR NATUR székhelye szerint illetékes békéltető testület a B.K.I.K. Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. A jelen szerződéskötést megelőző tájékoztatás a szerződés részét képezi, annak elválaszthatatlan melléklete. A tájékoztatás nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

További tájékoztatások:

A DOKTOR NATUR Kft Magyarországon a reprezentatív háztartástechnikai és wellness irányultságú termékek értékesítésének területén meghatározó vállalatként van jelen. Az alapító kereskedelmi tevékenysége 1996-ig nyúlik vissza. Mára területi képviselőink országosan elérhetőek. Jelmondatunk: DOKTOR NATUR minőség – életminőség, Vásárlóink magas színvonalú termékeinkkel mindennapi életüket tehetik könnyebbé, teljesebbé. Célunk a személyes tanácsadáson alapuló értékesítés, a magas színvonalú vevőgondozás, a kiemelkedő szervízhálózat fenntartása és folyamatos fejlesztése. Termékeink kapcsolódnak az egészséges életmódhoz, az egyéni és közösségi testi-lelki megújulás megteremtéséhez. A forgalmazott termékeink minősítésüket és hatásmechanizmusukat tekintve Magyarországon nem bejegyzett orvostechnikai eszközök, wellness irányzatú termékekként kerülnek forgalmazásra.

A DOKTOR NATUR Kft országos és regionális kiállításokon, gyógyfürdőhelyeken működő állandó kiállítási standjain, továbbá ha meghívást kapunk, családi körben lebonyolított prezentációkon, személyes és egyéni igényekre épülő tanácsadással ismerteti meg termékeit az érdeklődőkkel.

Termékeink wellness irányzatúak, a prevenciót és az egészséges életmódot szolgálják, felhasználásukra vonatkozó információkat a termékek használati útmutatója tartalmazza, Magyarországon nem minősülnek gyógyászati eszköznek. A termékeink otthoni használatra lettek kifejlesztve, egyedül, segítség nélkül használhatóak. Az ujjbegyszúróval biztosított vércsepp az egészségügyi törvény alapján nem számít egészségügyi beavatkozásnak. Társaságunk munkatársai nem jogosultak semmilyen betegséget diagnosztizálni, a rendezvényeinken megjelentek egészségügyi állapotát kiértékelni, gyógyításról beszélni, vagy termékeinkkel gyógyítási folyamatokat meghatározni. Cégünk a termékértékesítéshez kapcsolódóan nem biztosít: bankhitelt, ajándéksorsolást, árengedményt, kedvezményt, vagyoni előnyt, ajándékot.

A DOKTOR NATUR Kft elkötelezett igyekezettel van ügyfelei bizalmának elnyerésében és megtartásában. Szigorú etikai elvárással vagyunk cégünk minden dolgozója irányában. Munkatársaink cégünk folyamatos szakmai képzésében részesülnek, a félreértések elkerülése végett jelezzük, hogy nem orvosok, nem egészségügyi dolgozók, hanem elkötelezett hívei az egészséges életmódnak. Bízunk abban, hogy ez az elkötelezettség az alapja a hosszú távú üzletmenetünknek, hogy minél több elégedett vásárlóhoz jussanak el a jövőben is társaságunk minőségi termékei.

A honlapunkon, ill. a levelezésünkben használt képek illusztrációk. Társaságunk csak azokkal az ügyfelekkel veszi fel a kapcsolatot, akik kapcsolatot teremtenek cégünkkel. Ez történhet az ügyfeleink részéről a kiállítási, gyógyfürdőhelyi standunk meglátogatásával, továbbá a weblapunkon illetve újságokban, szórólap kiadványokon terjesztett kérdőíveink, játékaink kitöltésével és visszaküldésével. Adatvédelmi szabályzatunkat a weblapunkon megtalálja. Kérjük, hogy amennyiben ezeket a feltételeket nem vállalja, ne lépjen kapcsolatba társaságunkkal!

Központi telefonos ügyfélszolgálatunk munkanapokon 8 és 20 óra között áll a rendelkezésére. A hét egy munkanapjára kérhet ügyfélszolgálati időpontot úgy, hogy munkatársaink 20 óráig személyesen rendelkezésére állnak az előre bejelentkezett ügyfeleknek. A megyeszékhelyeken található ügyfélszolgálataink elérhetőségéről és nyitva tartásáról szíveskedjen a központi ügyfélszolgálatunkon felvilágosítást kérni. Társaságunk bevezette a Mobil ügyfélszolgálat szolgáltatást. Igényelt és indokolt esetben ügyintézés végett ügyfeleinket előre egyeztetett időpontban, otthonukban keressük fel. DOKTOR NATUR Kft 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. Vonalas: +36-1/402-0866 Fax: +36/1-402-0867 Mobil: +36-20/238-2400 E-mail: info@doktornatur.hu.

Az esetleges felmerülő jogvitákra felek megállapodással a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságot jelölik meg illetékesnek, a Vevő és a DOKTOR NATUR közötti viták rendezésére egyébként lehetőség van a Budapesti Békéltető Testülethez (székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.) való forduláshoz.

Minden munkatársunk egyben mobil ügyfélszolgálatot biztosít a jelenlétével az információt kérők településén, minden korábbi és jelenlegi ügyfelünk forduljon hozzájuk bizalommal! Az adatvédelmi szabályzatunkról, adatainak megadása előtt a honlapunkon tájékozódhat: www.doktornatur.hu.

Alulírott, mint a szerződésben megnevezendő temék(ek) vevője elismerem, hogy a DOKTOR NATUR Kft. a fenti írásos, a 45/2014. Korm. Rendelet előírásai alapján kötelező tájékoztatást és a termékek lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatót átadta részemre, a tájékoztató a szerződés részét képezi. Hozzájárulok ahhoz, hogy név és lakcím adatomat a DOKTOR NATUR Kft és meghatalmazott munkatársa a DOKTOR NATUR-ral kötendő szerződés céljából, a szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügyintézéshez, a szerződés teljesítéséhez felhasználja.

———————————————————————————————————————————-

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. § (1) E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni.

(2) E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.

(3) E rendeletet akkor kell alkalmazni, ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusát átültető jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(4) E rendeletben foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása eltérhet.

 1. § Nem terjed ki a rendelet hatálya:
 2. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti szociális szolgáltatásokra;
 3. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti alapellátásokra és gyermekvédelmi szakellátásokra;
 4. c) az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerződésre;
 5. d) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szerencsejátékkal kapcsolatos szerződésre;
 6. e) a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződésre;
 7. f) az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, vagy átruházására irányuló szerződésre, kivéve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységre irányuló szerződést;
 8. g) olyan kivitelezési szerződésre, amelynek tárgya új építmény építése, vagy meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység vagy helyiség jelentős átalakítása;
 9. h) a lakóépület lakáscélú bérbeadására irányuló szerződésre, kivéve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységre irányuló szerződést;
 10. i) az utazási szerződésre;
 11. j) a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződésre;
 12. k) a közjegyző által okiratba foglalt szerződésre;
 13. l) élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre;
 14. m) az automata vagy automatizált üzlethelyiség útján kötött szerződésre;
 15. n) az elektronikus hírközlési szolgáltatóval nyilvános telefonállomás igénybevétele útján annak igénybevétele céljából, vagy telefon-, internet- vagy telefax-összeköttetés egyszeri igénybevétele céljából kötött szerződésre.
 16. §1A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyszállítási szolgáltatásokkal, és a légi közlekedésről szóló törvény szerinti légi személyszállítással, valamint a vízi személyszállítás feltételeiről szóló jogszabály szerinti személyszállítással kapcsolatos szerződésre kizárólag a 7. § és a 15. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

2. Értelmező rendelkezések

 1. § E rendelet alkalmazásában:
 2. digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat;
 3. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
 4. járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;
 5. jelentős átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség bővítése, bontása vagy átalakítása érdekében végzett, építési tevékenységek közül
 6. a) a külön jogszabály szerint építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy örökségvédelmi hatósági eljáráshoz kötött építési tevékenység;
 7. b) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építményen az összes építmény-homlokzati felületet érintő utólagos hőszigetelést, az összes homlokzati nyílászáró cseréjét, az összes homlokzatfelület színezését, és egy teljes homlokzatfelület képzésének megváltoztatását magában foglaló tevékenység; vagy
 8. c) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építmény legalább 50%-át érintő, alaprajzi elrendezést megváltoztató építési tevékenység.
 9. jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás;
 10. nyilvános árverés: olyan értékesítési módszer, amelynek során a vállalkozás az árverező által lefolytatott átlátható, versenyszerű licitálás keretében szerződéskötésre tesz ajánlatot a fogyasztóknak, akik az árverésen személyesen megjelennek vagy ennek lehetősége számukra biztosított, és amelyen a sikeres licitáló arra vállal kötelezettséget, hogy az ajánlatban foglaltak szerint szerződést köt. Nem minősül nyilvános árverésnek a fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére álló árverési célú internetes honlap használata;
 11. pénzügyi szolgáltatás: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenysége;
 12. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;
 13. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
 14. távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 15. távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
 16. termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;
 17. üzlethelyiség:
 18. a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja;
 19. b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;
 20. üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
 21. a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
 22. b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
 23. c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
 24. d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
 25. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.
 26. § E rendelet alkalmazásában
 27. a) termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának az átruházására is köteles;
 28. b) nem minősül üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és közterületen végzett értékesítő tevékenység.

II. FEJEZET

A FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

3. A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok

 1. § Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.
 2. § (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek egy adott fizetési mód igénybevételéért díj vagy egyéb fizetési kötelezettség felszámítását tiltják.

4. Nem kért értékesítés

 1. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

III. FEJEZET

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót
 2. a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
 3. b) a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről;
 4. c) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;
 5. d) a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 6. e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről;
 7. f) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 8. g) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 9. h) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 10. i) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
 11. j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

 1. § Nem kell alkalmazni a 9. §-t az olyan mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésre, amelyet a szerződéskötés időpontjában teljesítenek.

IV. FEJEZET

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

6. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót
 2. a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
 3. b) a vállalkozás nevéről;
 4. c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;
 5. d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér;
 6. e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;
 7. f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;
 8. g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül;
 9. h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 10. i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról;
 11. j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;
 12. k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;
 13. l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;
 14. m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
 15. n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;
 16. o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;
 17. p) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 18. q) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 19. r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;
 20. s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;
 21. t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 22. u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
 23. v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
 24. w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) Ha a vállalkozás nem tett eleget az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.

(3) Nyilvános árverés esetén a vállalkozás (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatai helyett az árverező vállalkozás azonos adatai is megadhatók.

(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható.

(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

(7) Az e §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli.

7. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén

 1. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást a fogyasztóval papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón közli. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatást olvasható módon, világos és közérthető nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

(2) A szerződéskötést követően a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés másolatát, vagy a szerződéskötést papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztónak a 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint adott nyilatkozatát.

(3) Az olyan üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében, ahol a fogyasztó kifejezetten kérte a vállalkozás javításra vagy karbantartásra irányuló szolgáltatását, és a szerződő felek azonnal teljesítik szerződéses kötelezettségeiket, feltéve, hogy a fogyasztó által fizetendő összeg nem haladja meg kétszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatás megadásának napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget

 1. a) a vállalkozás papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén- más tartós adathordozón közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjában előírt tájékoztatást, továbbá az ellenszolgáltatás teljes összegét vagy annak kiszámítási módját, a teljes összegre vonatkozó becsléssel együtt;
 2. b) a vállalkozás közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdésének a), i) és l) pontjában előírt tájékoztatást, azonban a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján nem köteles azt papíron vagy más tartós adathordozón átadni, és
 3. c) a szerződéskötés visszaigazolása tartalmazza a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.
 4. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.

8. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén

 1. § Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.
 2. § (1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p), q) és r) pontjában meghatározott információkra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

(3) A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

 1. § Ha a szerződést olyan távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával kötik meg, amelyen az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idő áll rendelkezésre, az ilyen szerződés megkötése előtt a vállalkozás az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján közli legalább a 11. § (1) bekezdés a), b), e), f), i), p) és q) pontjában előírt tájékoztatást. A 11. § (1) bekezdésében meghatározott további információkat a vállalkozás a 14. §-sal összhangban bocsátja a fogyasztó rendelkezésére.
 2. § Ha a vállalkozás távollevők közötti szerződés megkötését telefonon kezdeményezi, a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás nevéről, illetve annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul. E § nem érinti a vállalkozás 16. §-ban meghatározott kötelezettségét.
 3. § A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza
 4. a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és
 5. b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.
 6. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

 1. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

10. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye

 1. § (1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 1. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
 2. a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 3. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

12. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

 1. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

13. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 1. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

 1. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
 2. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

 1. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:
 2. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
 3. aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
 4. ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;
 5. b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
 6. ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,
 7. bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy
 8. bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.
 9. § A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
 2. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 3. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 4. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 5. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 6. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 7. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 8. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 9. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 10. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 11. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 12. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 13. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 14. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

15. A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

 1. § (1) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.

(3) A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

V. FEJEZET

ELJÁRÁS A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK ÉS A SZERZŐKÖTÉST KÖVETŐ TELEFONOS KAPCSOLAT TARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

 1. § (1) A 9. §, a 11. § (1), (3)-(5) és (7) bekezdésében, a 12. § (1) és (3) bekezdésében, a 14-17. §-ban és a 18. § a) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint.

(2) A 6. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. § Ez a rendelet 2014. június 13-án lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
 2. § Ez a rendelet a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
 3. §2

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1….) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2…). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3….)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4…..)

(5 ….)

(6 ….)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1…..) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
 2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
 3. c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
 4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2…..) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3…..) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4…..) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5…..) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

 1. a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

– „Ön köteles számunkra vagy …. [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

 1. b) illessze be a megfelelőt:
 2. ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy
 3. bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy
 4. bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz… [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege… [illessze be az összeget].”, vagy
 5. bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

 1. c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6…..) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a …6 hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő….7, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ….8 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/910 alapján a …11 jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?12

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Békéltető testületek elérhetőségei

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
  Fax száma: (76) 501-538
  Név: Mátyus Mariann
  E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

**********************************************

 • Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
  Telefonszáma: (72) 507-154
  Fax száma: (72) 507-152
  Név: Dr. Bodnár József
  E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

**********************************************

 • Békés Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
  Fax száma: (66) 324-976
  Név: Dr. Bagdi László
  E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

**********************************************

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
  Fax száma: (46) 501-099
  Név: Dr. Tulipán Péter
  E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

***********************************************

 • Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  Név: Dr. Baranovszky György
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

***********************************************

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Fax száma: (62) 426-149
  Név: Dékány László, Jerney Zoltán
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

************************************************

 • Fejér Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Fax száma: (22) 510-312
  Név: Kirst László
  E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

************************************************

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  Név: Horváth László
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

************************************************

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Telefonszáma: (52) 500-749
  Fax száma: (52) 500-720
  Név: Dr. Hajnal Zsolt
  E-mail cím: info@hbkik.hu;

************************************************

 • Heves Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
  Fax száma: (36) 323-615
  Név: Pintérné Dobó Tünde
  E-mail cím: tunde@hkik.hu;

************************************************

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
  Telefonszáma: (56) 510-610
  Fax száma: (56) 370-005
  Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
  E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

************************************************

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszáma: (34) 513-010
  Fax száma: (34) 316-259
  Név: Dr. Rozsnyói György
  E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

*************************************************

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
  Telefonszám: (32) 520-860
  Fax száma: (32) 520-862
  Név: Dr. Pongó Erik
  E-mail cím: nkik@nkik.hu;

*************************************************

 • Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
  Telefonszáma: (1)-269-0703
  Fax száma: (1)-269-0703
  Név: dr. Csanádi Károly
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

*************************************************

 • Somogy Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  Telefonszáma: (82) 501-000
  Fax száma: (82) 501-046
  Név: Dr. Novák Ferenc
  E-mail cím: skik@skik.hu;

*************************************************

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
  Fax száma: (42) 311-750
  Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

*************************************************

 • Tolna Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefonszáma: (74) 411-661
  Fax száma: (74) 411-456
  Név: Mátyás Tibor
  E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

*************************************************

 • Vas Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszáma: (94) 312-356
  Fax száma: (94) 316-936
  Név: Dr. Kövesdi Zoltán
  E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

*************************************************

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
  Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
  Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
  Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
  Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
  web: www.bekeltetesveszprem.hu

*************************************************

 • Zala Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  Telefonszáma: (92) 550-513
  Fax száma: (92) 550-525
  Név: dr. Koczka Csaba
  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Cégünk a webáruházon keresztül még nem fogad megrendelést!

ADATKEZELÉS

A rejtvény/kérdőív válaszokat beküldők számára kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, elérhetőségi telefonszám.

A rendezvényeinken megjelenteknek a jelenléti ív kitöltése szabad akaratból történik, annak kitöltése, a jelenlévők bármely adatának megadása nem kötelező. A jelenléti íven megadott adatok kezelése tárgyévet követő év január 15-ével megszűnik, a jelenléti ívek visszavonhatatlanul megsemmisítésre kerülnek.

BEVEZETÉS; HATÁLYA

A DOKTOR NATUR Kft. (DOKTOR NATUR, minket ill. mi) által kiadott jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást adjunk az adatok általunk történő gyűjtéséről, felhasználásáról és közléséről.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a jelen honlapon, szórólapokon, újságban megjelentetett rejtvényeken/kérdőíveken keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik. A rejtvény/kérdőív válaszokat beküldők számára kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, elérhetőségi telefonszám.

SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatok gyűjtése. (Személyes adatnak) tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgy mint név, születési név, anyja neve, születési hely/idő, foglalkozás, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím, személyi azonosító okmány száma. Személyes adatokat akkor kérünk Öntől, ha részt akar venni ajánlatainkban és programjainkon, vagy más módon közvetlenül juttat el hozzánk adatot, terméket vásárol, vagy más módon lép velünk kapcsolatba. 

Személyes adatok felhasználása.  A személyes adatokat az alábbi célokra használhatjuk:

– konkrétan azokra a célokra, amelyekkel kapcsolatban az adatközlésre sor került, beleértve, de nem kizárólagosan az ajánlatkérésekre adott választ, kérések feldolgozását és teljesítését;

– tájékoztatás küldése az Ön részére a velünk való kapcsolatról és ügyletekről;

– az érdeklődésére esetleg számot tartó termékeink, szolgáltatásaink, programjaink és kínálatunk bemutatása e-mail-ben, SMS-ben, telefonon, vagy levélben;

– kapcsolatunk személyre szabása, beleértve az Ön igényéhez igazított termékek és ajánlatok küldését;

– belső üzleti célokra, úgy mint adatelemzések, auditok, új termékfejlesztések, a honlap fejlesztése, szolgáltatásaink javítása, felhasználási trendek meghatározása, promóciós kampányaink hatékonyságának értékelése; 

– biztosítani a nyereményjátékokon, versenyeken és egyéb promóciókon való részvételt, ezen tevékenységek bonyolítása

– rendelés összeállítására és teljesítésére, vagy termékek és szolgáltatások más módon való nyújtására, pl. fizetések feldolgozása, rendelések szállítása, ügyféllel való kommunikáció vásárlással kapcsolatban és vevőszolgálat biztosítása; valamint

Személyes adatok megosztása. Személyes adatait kiadhatjuk:

– a DOKTOR NATUR-nak különböző szolgáltatásokat, különösen az alábbiakat honlap működtetés, adatelemzés, fizetések feldolgozása, rendelés teljesítés, infrastruktúra biztosítás, számítástechnikai szolgáltatás, vevőszolgálati tevékenység.

– a DOKTOR NATUR Kft. kapcsolatfelvétel, rendelés teljesítés és szolgáltatás nyújtása céljából;

– harmadik feleknek az üzletrész, az eszközök ill. a készlet egészének, vagy egy részének átszervezés, egyesülés, értékesítés, közös vállalkozás, megbízás, átruházás és egyéb rendelkezés miatti átadása céljából (beleértve a csőd-, vagy más hasonló eljárások céljára való adatközlést); valamint

– az általunk szükségesnek és megfelelőnek ítélt esetekben: (a) a vonatkozó törvényi előírások szerint, beleértve a székhely szerinti országon kívüli törvényeket; (b) a jogi eljárások betartása érdekében; (c) az állami és kormányzati szervektől érkező megkeresések teljesítése céljából, beleértve a székhely szerinti országon kívüli hatóságoktól érkező megkereséseket is; (d) általános üzleti feltételeink betartatása érdekében; (e) saját és leányvállalataink tevékenységének védelme érdekében; (f) saját, és/vagy leányvállalataink, az Önök és mások jogainak, adatainak, biztonságának ill. tulajdonának védelme érdekében; és (g) az általunk esetlegesen elszenvedendő kár enyhítése és korlátozása érdekében.

NEM SZEMÉLYES ADATOK

Nem-személyes adatok gyűjtése. (Nem-személyes adatoknak) minősülnek azok az adatok, amelyek nem teszik lehetővé a személy pontos azonosítását, úgy mint:

– böngészési információk 

– a cookie-k, pixel címkék és más módszerek segítségével szerzett adatok 

 Mi és külső szolgáltatóink is különféle módon juthatunk hozzá nem-személyes adatokhoz.  Például

– adatgyűjtés az ügyfél számítógépének típusáról (Windows ill. Macintosh), a képernyő felbontásról, operációs rendszer verziójáról, az Internet böngésző típusáról és verziójáról, 

– demográfiai adatok gyűjtése, mint lakhely, iskolázottság, foglalkozás, életkor, nem, valamint egyéb adatok, mint pl. kedvenc szabadidős tevékenység, különleges érdeklődés, ezen információk önkéntes megadásával. Ha ezeket az adatokat nem párosítjuk a személyes adatokkal, akkor személy szerint senkihez nem köthetők az adatok.

Adatok összesítése.  A személyes adatokat összesíthetjük úgy, hogy az összesített adatok alapján nem azonosítható konkrét személy, pl. ha a személyes adatok alapján kiszámítjuk, hogy az adott körzetben lakók hány százaléka tartozik vevőink közé. Bizonyos esetekben a nem-személyes adatokat összekapcsolhatjuk a személyes adatokkal (például a név és a földrajzi hely összekapcsolása). Ha bármilyen nem-személyes adatot személyes adathoz kötünk, a létrejövő információt mindaddig személyes adatként kezeljük, amíg az összekapcsolás fennáll.

Nem-személyes adatok felhasználása és megosztása.  Mivel a nem-személyes adatok nem azonosítják Önt személy szerint, ezért ezeket az adatokat bármely célra gyűjthetjük, felhasználhatjuk, ill. kiadhatjuk.

SÜTIK ÉS MÁS MÓDSZEREK

Sütik (Cookies):  Mi és külső szolgáltatóink egyaránt használhatunk (sütiket – cookie) az oldalon. A sütik segítségével a web szerver nyilvántartási és más célokból adatokat továbbíthat a számítógépre. A sütiket és egyéb módszereket többek között arra használjuk, hogy személyre szabottabb információval lássuk el ügyfeleinket, megkönnyítsük az oldalhoz való folyamatos hozzáférést és annak használatát.  A látogatóknak is megengedjük sütik használatát weboldalunkon. Ha nem szeretné, hogy a sütiken keresztül adatgyűjtésre kerüljön sor, minden böngészőben nagyon egyszerűen le lehet tiltani a sütik használatát.  

 Pixel címkék és más módszerek: Az átlátszó GIF-k egyedi azonosítóval ellátott pici grafikák, amelyeknek a funkciója a sütikéhez hasonló. A sütikkel ellentétben azonban, amelyek a számítógép merevlemezén tárolódnak az átlátszó GIF-k láthatatlanul beépülnek a weboldalak lapjaiba. Az oldalon mi is használhatunk átlátszó GIF-ket (más néven web irányjelzőket, web bugokat (számítógépes programhibákat) ill. pixel címkéket) többek között azért, hogy követni tudjuk az oldal látogatóinak tevékenységét és statisztikát készítsünk az oldal használatáról és a válaszadási arányról. Mi és külső szolgáltatóink is használhatunk átlátszó GIF-ket a HTML-formátumú e-mail üzenetekben, hogy követni tudjuk az e-mail válaszok arányát, felmérhessük marketing kampányaink sikerét, megállapítsuk, hogy e-mailjeinket mikor nézik meg és továbbítják.

Oldal analitikák: A DOKTOR NATUR együttműködhet olyan külső szolgáltatókkal, akik az itt leírt módszereket alkalmazzák honlap analitikák készítéséhez, amelyek segítségével követni tudjuk és meg tudjuk ismerni, hogy látogatóink hogyan használják oldalunkat.

IP CÍMEK

Hogyan gyűjtünk IP címeket

Az Ön (IP címe) egy szám, amit az Internet szolgáltatója (ISP) automatikusan hozzárendel az Ön által használt számítógéphez.

Ha valaki az oldalunkra látogat a szerver napló fájlok az IP címet azonosítják és automatikusan beléptetik, megjegyzik a tartózkodási időt és a honlapon belül meglátogatott oldalakat.  Az IP címek gyűjtése általános internetes gyakorlat és számos weboldal automatikusan végzi ezt. 

IP címek használata és közzététele

Az IP címek felhasználhatók az oldal kihasználtságának mérésére, szerver problémák azonosítására, csalások leleplezésére, valamint az oldal kezelésére. Emellett az IP címeket a személyes adatokkal azonos célokra használhatjuk és tehetjük közzé. Felhívjuk a figyelmet, hogy az IP címeket, a szerver napló fájlok és a kapcsolódó információ nem-személyes adatként kezeli, kivéve ha a vonatkozó törvények másként rendelkeznek. 

KÜLSŐ FELEK WEBOLDALAI

Oldalunkról elérhetők harmadik felek által üzemeltetett weboldalak. Az oldalunkról elérhető, vagy abba beépített, külső felek által üzemeltetett internetes hirdetési weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget. Egy linknek az oldalon való elhelyezése nem jelenti a csatolt oldal általunk való jóváhagyását.

BIZTONSÁG

A birtokunkban lévő személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív eszközökkel biztosítjuk. Sajnos az interneten ill. más adattároló rendszereken folyó egyetlen adatátvitel nem tekinthető 100%-ban biztonságosnak. Ha úgy érzi, hogy a velünk való kapcsolattartás már nem biztonságos, kérjük, azonnal értesítsen bennünket a problémáról: info@doktornatur.hu vagy DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208.

VÁLASZTÁS

Ha szeretné elkerülni, hogy a DOKTOR NATUR-tól marketing és/vagy promóciós ajánlatokat kapjon, ezt az alábbi címre küldött kéréssel érheti el: info@doktornatur.hu vagy küldjön levelet a DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. címre.

Minden kérést a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk kielégíteni.

HOZZÁFÉRÉS

Ha a korábban nekünk küldött személyes adatról szeretne tájékoztatást kérni, illetve szeretné azokat felülvizsgálni, javítani, vagy törölni, lépjen velünk kapcsolatba: info@doktornatur.hu vagy DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. Kérésében kérjük, világosan jelölje meg, hogy melyik adatot szeretné megváltoztatni vagy törölni. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető leghamarabb, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban válaszoljunk. 

MEGŐRZÉS 

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Adatvédelmi Nyilatkozat által meghatározott célok elérése azt szükségessé teszi, kivéve ha a törvény hosszabb őrzési időszakot tesz lehetővé, ill. enged meg. 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT AKTUALIZÁLÁSA

Az Adatvédelmi Nyilatkozat bármiféle változtatása akkor válik hatályossá, ha a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot a honlapon közzétesszük. Ha ezen változtatások után lép velünk kapcsolatba, az a módosított adatvédelmi Nyilatkozat elfogadását jelenti.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

Ha az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk e-mail-ben az info@doktornatur.hu  címen, vagy küldjön levelet a DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. címre. Mivel az e-mail kommunikáció nem mindig biztonságos, ezért kérjük, hogy e-mail-jeiben ne közöljön bizalmas adatot.

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

 

 

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján

A szerződésbeli termék forgalmazója a DOKTOR NATUR Korlátolt Felelősségű Társaság, mely a termékei iránt érdeklődő fogyasztók számára a szerződéskötést megelőzően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 1. A DOKTOR NATUR Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely, Központi ügyintézés, Vevőszolgálat, Központi raktár, Termékreklamáció és Szerviz: 1162 Budapest, Szent Korona u. 208. E-mail cím: info@doktornatur.hu. Információs telefonvonal száma: +36-1-402-0866. Cégjegyzékszáma: 01-09-305730. Adószáma: 26170907-2-42. Bankszámlaszáma: 10102237-02476000-01005001) mint eladó – a továbbiakban: DOKTOR NATUR –
 2. DOKTOR NATUR a szerződést a vele alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló értékesítője, a DOKTOR NATUR szóhasználatával területi képviselője útján köti, akinek a meghatalmazása az adásvételi szerződés megkötésére terjed ki. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy DOKTOR NATUR nem adott meghatalmazást a területi képviselőnek a megkötött szerződés módosítására. A szerződés megkötését követően a szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a DOKTOR NATUR Vevőszolgálata, minőségi kifogások, jótállási igény érvényesítése esetén a Termékreklamáció és Szerviz (az 1. pontban megadott címen és elérhetőségeken) állnak a Vevő rendelkezésére. Képviseletünkben eljáró területi képviselőnk a termék(ek) lényeges tulajdonságairól szóló terméktájékoztatást papíron, a külön íven szövegezett terméktájékoztatóval vagy használati-kezelési útmutatóval közli Önnel a jelen tájékoztató átadásával egyidejűleg, ennek részeként. A termék(ek) lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztató megismerését és áttanulmányozását Ön a jelen okirat aláírásával elismeri és nyugtázza, ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy csak akkor írja alá ezt az okiratot, ha a terméktájékoztató maradéktalanul megtörtént, az ott bemutatott és elhangzott információ az adott termék jellegének megfelelő tájékoztatás volt! A fenti sorszámon szereplő termék(ek) vételár megállapítása a jelen tájékoztató keltének időpontjában érvényes DOKTOR NATUR árlista alapján történt.
 3. A fizetés módja és esedékessége:
 • A vételár készpénzben történő kifizetése az áru átadásáig.
 • A vételár banki átutalással történő kifizetése az áru átadásáig.
 • Részletekben történő fizetés legfeljebb 24 havi részletben történhet. Az első részlet legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül esedékes. A vételár legalább 15 %-os befizetése esetén a DOKTOR NATUR leszállíthatja a vevőnek a terméket. A vételár teljes megfizetése ebben az esetben a DOKTOR NATUR által rendelkezésére bocsátott, a szerződésszámot feltüntető készpénz átutalási megbízással – a továbbiakban: csekk – történik. A DOKTOR NATUR az Ön nyilatkozatának beérkezésétől számított 30 napon belül, tájékoztató levelet küld a részletre vásárló vevőinek a csekkel együtt. Ezért ha nem kapná meg e levelet, csekkeket, jelezze a Vevőszolgálatnak. A vételárrészleteket minden hónap 30. napjáig kell feladni a DOKTOR NATUR részére. Amennyiben a termék kiszállítása megelőzi a termék teljes vételárának a kifizetését, a Vevő igazolja a DOKTOR NATUR futárnak, hogy határozatlan idejű munkaszerződéssel munkaviszonyban dolgozik vagy véglegesített nyugdíjellátásra jogosult már, továbbá kettő időben befizetett közüzemi számla igazolását.
 1. Tájékoztatjuk a Vevő fizetési késedelmének következményeiről: amennyiben a Vevő a vételár, illetve bármely részlet megfizetésével késedelembe esne, DOKTOR NATUR nem számít fel késedelmi kamatot. Ha azonban a Vevő a DOKTOR NATUR-nak bejelentett, a szerződés 9./ és 10./ pontjaiban szereplő jogszerű elállás esetein kívül a vételár egyösszegű megfizetését 45 napon belül elmulasztja, illetve a részletfizetések teljesítését e határidőn belül nem kezdi meg, vagy a részletfizetés megkezdése után bármikor három egymást követő részletet nem fizet meg, továbbá, ha a szerződésben kikötött véghatáridő lejárt, és a Vevő felszólítás ellenére, a megadott póthatáridőben sem teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy a teljes vételár kifizetése ellenére megtagadja az áru átvételét, úgy a DOKTOR NATUR jogosult a szerződést a Vevő hibájából meghiúsultnak tekinteni, és meghiúsulási kötbér megfizetését igényelni. A kötbér a teljes vételár 25%-a. DOKTOR NATUR a kötbérigény érvényesítése előtt a Vevőt írásban, 15 napnál nem rövidebb póthatáridő kitűzésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja a szerződésszerű teljesítésre, melynek eredménytelen leteltét követően érvényesíti kötbérigényét. A Vevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy szerződéses kötelezettségének teljesítésére neki fel nem róható lényeges okok miatt – különösen munkahely elvesztése, családi és anyagi állapotban bekövetkezett súlyosan hátrányos, tartós változás – nem képes. A szerződés meghiúsulása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni.
 2. Tájékoztatás a teljesítés feltételeiről, a teljesítési határidőről és a fuvarozásról

DOKTOR NATUR a szerződésbeli terméket a teljes vételár számlájára történő beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles Önnek átadni. A szerződés tárgyát képező termékek gyártása előre ütemezetten, a megkötött szerződésekre alapozva történik. Ha a Vevő a vállalt fizetési határidő előtt teljesít, DOKTOR NATUR törekszik arra, hogy az áru kiszolgáltatását arányosan előbbre hozza, de ennek elmaradásáért nem felel.

Az árut a Vevő a szerződés bevezető részében általa kiválasztottak szerint, ingyenes házhozszállítással veheti át, melyet a DOKTOR NATUR futárszolgálata, vagy a Magyar Posta végez.

DOKTOR NATUR saját költségén, futárszolgálattal házhoz szállíttatja Önnek az árut. A kiszállítás Magyarország területére korlátozódik. A csomag az árut, a számlát, a szállítólevelet, a használati útmutatót, és jótállás alá tartozó termékeknél a jótállási jegyet is tartalmazza. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 8–17 óra között, mely időpontot Ügyfélszolgálatunk telefonon leegyeztet Önnel. Önnek, mint vevőnek a futárszolgálat által jelzett időpontban a megadott szállítási címen kell tartózkodnia, vagy előtte az értesítésben megadott telefonszámon kérheti az időpont módosítását. A csomag átvételekor a kézbesítő felhívására saját érdekében be kell mutatnia a személyazonosításra alkalmas fényképes okmányait (személyi igazolvány, útlevél, stb.). DOKTOR NATUR nem felel az abból eredő esetleges kárért, hogy az árut a Vevő helyett az általa megadott szállítási címen tartózkodó más személy veszi át.

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár jelenlétében vizsgálja meg, és a csomagon észlelt sérülés esetén az átvételt tagadja meg, melynek okát a fuvarokmányra rá kell vezetni. Ha a sérült csomagot Ön mégis átveszi, a DOKTOR NATUR utólagos reklamációt nem fogad el.

A külső sérüléstől mentes csomag átvétele azonban jogszerű indok nélkül nem tagadható meg, máskülönben a szállítás költségeit DOKTOR NATUR a Vevőre terheli. Ha a Vevő nem tartózkodik a szállítási címen, úgy a futár, értesítő kártyát hagy a helyszínen, melyen megtalálható a csomagszám, valamint az Ügyfélszolgálat telefonszáma, ahol Ön, mint vevő 5 munkanapon belül új kiszállítási napot egyeztethet.

DOKTOR NATUR az esetleges változásról, továbbá a termék átadás-átvételének időpontjáról, helyéről telefonon, vagy sms-ben, ezek hiányában a megadott elérhetőségek valamelyikén értesíti a Vevőt. Felek az átadás-átvétel zavartalan lebonyolítása érdekében kölcsönösen együttműködnek.

A csomag a Vevő szerződése alapján összeállítva, lezárva kerül a központi raktárból kiszállításra. A csomag az árut, a számlát, a szállítólevelet, a használati útmutatót, és jótállás alá tartozó termékeknél a jótállási jegyet is tartalmazza.

A csomag felbontásakor észlelt esetleges hiányt, vagy minőségi kifogását a Vevőnek a csomaghoz csatolt jegyzőkönyvön kell jeleznie. Hiány esetén a Vevőnek a csomagot az átvételkori állapotban (csomagolóanyaggal és valamennyi kísérőirattal együtt) kell a DOKTOR NATUR futár részére visszaadnia, aki azt a DOKTOR NATUR központi raktárába visszaszállítja a hiány pótlása érdekében. A Vevő dönthet úgy is, hogy a hiányos csomagot vagy a hibásnak tartott terméket személyesen adja át, illetve postai úton juttatja el a DOKTOR NATUR Kft. Központi Raktára részére a 1162 Budapest, Szent Korona u. 208. alatti címre.

1

Fontos, hogy a csomag átvételekor a DOKTOR NATUR futár felhívására saját érdekében be kell mutatnia a személyazonosításra alkalmas fényképes okmányát (személyi igazolvány, vagy útlevél, stb.). DOKTOR NATUR nem felel az abból eredő esetleges kárért, hogy az árut a Vevő helyett meghatalmazott, illetve az általa megadott házhozszállítási címen tartózkodó más személy veszi át. Amennyiben a Vevő meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazott köteles a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolni képviseleti jogosultságát. A külső sérüléstől mentes csomag átvétele jogszerű indok és írásbeli nyilatkozat nélkül nem tagadható meg, máskülönben a szállítás költségeit DOKTOR NATUR a Vevőre terheli. Felhívjuk Vevőink figyelmét arra, hogy a terméket a használati utasításban foglalt módon vegyék használatba, és a későbbiekben is kérjük, hogy tartsák be a használati utasításban foglaltakat. A Vevő köteles megtéríteni a DOKTOR NATUR Szerviz árlistájában feltüntetett átalány hibajavítási költséget, amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen takarítja el, tárolja. DOKTOR NATUR a rendeltetésszerű használatot meghaladó kárt érvényesíti a Vevővel szemben.

 1. Tájékoztatás a DOKTOR NATUR panaszkezelési módjáról:

Ön a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. 17/A. §-a szerinti, a DOKTOR NATUR, illetve a DOKTOR NATUR érdekében vagy javára eljáró személynek az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a DOKTOR NATUR vevőszolgálatával. A panaszbejelentés történhet személyesen vagy írásban postai úton, illetve az e-mail küldőjének beazonosíthatóságának érdekében, a szerződésen rögzített, a vásárló által meghatározott e-mail címről. A vevőszolgálatunk elérhetőségét a jelen tájékoztatónk bevezető részében olvashatja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy minden munkatársunk egyben mobil ügyfélszolgálatot biztosít a jelenlétével az információt kérők településén, minden korábbi és jelenlegi ügyfelünk forduljon hozzájuk bizalommal!

 1. Tájékoztatás a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról
  • Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett (jelen esetben a DOKTOR NATUR) a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ön a DOKTOR NATUR hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a DOKTOR NATUR számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a DOKTOR NATUR költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a DOKTOR NATUR adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a DOKTOR NATUR-ral, mint forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a DOKTOR NATUR nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2.  Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A szerződésbeli termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. (Megjegyezzük, hogy a Ptk. 6:123.§ (3) bekezdése úgy értelmezhető, hogy termékszavatossági igény esetén a termék importálója is helytállni tartozik.) A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Tájékoztatás a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Kötelező jótállás:

Hibás teljesítés esetén DOKTOR NATUR-t az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet alapján, annak 1. sz. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek körébe tartozó termékeire jótállási kötelezettség terheli. Azt, hogy a szerződés tárgyát képező termékre az alábbiakban részletezett kötelező jótállás szabályai vonatkoznak, a külön íven készült terméktájékoztatóban jelezzük!

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás alapján megillető jogainak érvényesítésére a kellékszavatosságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ennek részleteit lásd a 7.1. pontban.

A jótállás időtartama: Jótállási jegyen meghatározott. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha azonban DOKTOR NATUR jótállási kötelezettségének az Ön felhívására – megfelelő határidőben – nem tenne eleget, a jótállási igény a felhívásban kitűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás a jótállási jeggyel érvényesíthető, mely a termékkel együtt kerül átadásra. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy átadásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ez utóbbi esetben a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa, a tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a DOKTOR NATUR nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Mikor mentesül a DOKTOR NATUR a jótállási kötelezettsége alól?

2

A DOKTOR NATUR jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Azt, hogy a szerződés tárgyát képező termékre jótállást vállalunk-e, szintén a külön íven készült terméktájékoztatóban jelezzük! A DOKTOR NATUR a termékek gyártója által vállalt jótállást a Vevőre átruházza, melyet az adott termékre vonatkozó tájékoztatóban jelezzük.

Tájékoztatás a gyártó által a DOKTOR NATUR edényekre biztosított garanciáról, mely a szerződéskötéssel a vevőre átszáll. A DOKTOR NATUR vállalja, hogy a garancia alá eső terméket anyag, gyártási vagy funkcionális hiba esetén kijavítja, vagy amennyiben a hiba nem javítható, úgy kicseréli.

Kivel szemben érvényesítheti DOKTOR NATUR edényekre biztosított garanciális igényét?

Ön a DOKTOR NATUR-rel szemben érvényesítheti garanciális igényét. A garanciális igényt a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál veheti igénybe (Termékreklamáció és Szerviz).

Általános tájékoztató a fogyasztók minőségi kifogásának intézéséről:

A DOKTOR NATUR, mint forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) szerint köteles eljárni.

 1. Tájékoztatás az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztót megillető elállási jogról

9.1.  Mikor minősül a szerződés üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek?

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet pontosan meghatározza az üzlethelyiség fogalmát. Eszerint üzlethelyiségnek minősül minden olyan ingatlan, ahol a vállalkozás állandó jelleggel folytatja a tevékenységet, vagy minden olyan ingó dolog, ahol a vállalkozás szokásos jelleggel folytatja tevékenységét.

A fenti kormányrendelet meghatározza azokat a helyzeteket, körülményeket, amikor a szerződés üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül, és amelyekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint üzlethelyiségen kívül kötött szerződés az olyan fogyasztói szerződés, amelyet, a szerződő felek (esetünkben a DOKTOR NATUR képviseletében eljáró meghatalmazott Kereskedő és Ön) egyidejű fizikai jelenléte mellett, a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg,

Az a szerződés is ebbe a körbe tartozik, amelyre vonatkozóan a fogyasztó tesz ajánlatot a vállalkozásnak a felek egyidejű jelenlétében, a vállalkozás üzlethelyiségén kívül (függetlenül attól, hogy később a szerződést már üzlethelyiségben kötik-e meg).

Az a szerződés is üzlethelyiségen kívül kötöttnek számít, amelyet közvetlenül azt követően kötöttek meg a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen.

Van még egy olyan formája az üzleten kívül kötött szerződéseknek, melyet DOKTOR NATUR nem alkalmaz, nevezetesen az a szerződés, amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

9.2.  Tájékoztatás az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről

Amennyiben a szerződéskötés előzménye, körülménye és helye alapján az Önnel kötött, termék adásvételére irányuló szerződésünk üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül, melyről a feleknek a szerződéskötés során az 1.b) pont bejelölésével kell nyilatkozniuk, Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő, harmadik személy a terméket átveszi. Az elállási határidő több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Az elállási határidő több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán küldött levél útján az alábbi címre: DOKTOR NATUR Kft, 1162 Budapest, Szent Korona u. 208. levelezési címre, vagy elektronikus úton, kizárólag a szerződésben rögzített e-mail címéről küldött levél útján az info@doktornatur.hu e-mail címünkre. Az elállási nyilatkozat megtétele céljából felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete szerinti elállási nyilatkozatmintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Felhívjuk a figyelmét, hogy területi képviselőink (így a szerződéskötésnél közreműködő területi képviselő) és vidéki irodáink nem jogosultak az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézésre, ezért esetleges elállási szándékát kizárólag a fenti módon szíveskedjen bejelenteni.

Az elállás joghatásai: Az elállás a szerződést felbontja, a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani. Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást Önnek. A visszatérítés alkalmával az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön elállási nyilatkozatában az Ön által teljesített ellenszolgáltatásnak csekken történő visszafizetése helyett a bankszámlájára történő átutalását kéri, és ehhez bankszámlaszámát megadja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Tájékoztatás az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének helyéről, költségéről:

Elállás esetén a Vevő köteles a terméket, több termék esetében valamennyi terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A terméket postai úton a DOKTOR NATUR Kft. raktára részére a 1162 Budapest, Szent Korona u. 208. sz. alatti címre kell visszaküldeni, vagy ugyanezen a címen kell személyesen átadni. A mennyiségi és minőségi viták elkerülése érdekében a terméket lehetőleg személyesen kell a Vevőnek a DOKTOR NATUR raktárába bevinnie. Postai visszaszállítás esetén DOKTOR NATUR a csomagot az általa felállított 3 tagú bizottság jelenlétében bontja fel, és a csomag tartalmáról, illetve a termék állapotáról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben foglaltakat az ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön anyagi felelősséggel tartozik a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Kérjük, hogy elállás esetén figyeljen arra, hogy a terméket az előbbi mértéket meghaladóan ne használja, azt gondosan, lehetőleg az eredeti csomagolásban és a beazonosíthatóság érdekében a szállítólevélen feltüntetett kísérő dokumentációival küldje vissza!

9.3.  Tájékoztatjuk arról, hogy a DOKTOR NATUR a vevői számára minden esetben, így az üzlethelyiségben kötött, a szerződés 1.a) pontjában jelölt szerződés esetén is biztosítja a szerződés keltétől számított 14 naptári napon belüli, indokolás nélküli elállási jogot. Ennek részleteit a szerződés 9. pontja tartalmazza.

9.4.  Elállási/Felmondási nyilatkozat minta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján – nem kötelező jellegű felhasználású iratminta

        (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 1. Tájékoztatás a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről, a DOKTOR NATUR székhelye szerint illetékes Békéltető Testületről

3

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. 18. § (1) bekezdése szerint a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A DOKTOR NATUR székhelye szerint illetékes békéltető testület a B.K.I.K. Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. A jelen szerződéskötést megelőző tájékoztatás a szerződés részét képezi, annak elválaszthatatlan melléklete. A tájékoztatás nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

További tájékoztatások:

A DOKTOR NATUR Kft Magyarországon a reprezentatív háztartástechnikai és wellness irányultságú termékek értékesítésének területén meghatározó vállalatként van jelen. Az alapító kereskedelmi tevékenysége 1996-ig nyúlik vissza. Mára területi képviselőink országosan elérhetőek. Jelmondatunk: DOKTOR NATUR minőség – életminőség, Vásárlóink magas színvonalú termékeinkkel mindennapi életüket tehetik könnyebbé, teljesebbé. Célunk a személyes tanácsadáson alapuló értékesítés, a magas színvonalú vevőgondozás, a kiemelkedő szervízhálózat fenntartása és folyamatos fejlesztése. Termékeink kapcsolódnak az egészséges életmódhoz, az egyéni és közösségi testi-lelki megújulás megteremtéséhez. A forgalmazott termékeink minősítésüket és hatásmechanizmusukat tekintve Magyarországon nem bejegyzett orvostechnikai eszközök, wellness irányzatú termékekként kerülnek forgalmazásra.

A DOKTOR NATUR Kft országos és regionális kiállításokon, gyógyfürdőhelyeken működő állandó kiállítási standjain, továbbá ha meghívást kapunk, családi körben lebonyolított prezentációkon, személyes és egyéni igényekre épülő tanácsadással ismerteti meg termékeit az érdeklődőkkel.

Termékeink wellness irányzatúak, a prevenciót és az egészséges életmódot szolgálják, felhasználásukra vonatkozó információkat a termékek használati útmutatója tartalmazza, Magyarországon nem minősülnek gyógyászati eszköznek. A termékeink otthoni használatra lettek kifejlesztve, egyedül, segítség nélkül használhatóak. Az ujjbegyszúróval biztosított vércsepp az egészségügyi törvény alapján nem számít egészségügyi beavatkozásnak. Társaságunk munkatársai nem jogosultak semmilyen betegséget diagnosztizálni, a rendezvényeinken megjelentek egészségügyi állapotát kiértékelni, gyógyításról beszélni, vagy termékeinkkel gyógyítási folyamatokat meghatározni. Cégünk a termékértékesítéshez kapcsolódóan nem biztosít: bankhitelt, ajándéksorsolást, árengedményt, kedvezményt, vagyoni előnyt, ajándékot.

A DOKTOR NATUR Kft elkötelezett igyekezettel van ügyfelei bizalmának elnyerésében és megtartásában. Szigorú etikai elvárással vagyunk cégünk minden dolgozója irányában. Munkatársaink cégünk folyamatos szakmai képzésében részesülnek, a félreértések elkerülése végett jelezzük, hogy nem orvosok, nem egészségügyi dolgozók, hanem elkötelezett hívei az egészséges életmódnak. Bízunk abban, hogy ez az elkötelezettség az alapja a hosszú távú üzletmenetünknek, hogy minél több elégedett vásárlóhoz jussanak el a jövőben is társaságunk minőségi termékei.

A honlapunkon, ill. a levelezésünkben használt képek illusztrációk. Társaságunk csak azokkal az ügyfelekkel veszi fel a kapcsolatot, akik kapcsolatot teremtenek cégünkkel. Ez történhet az ügyfeleink részéről a kiállítási, gyógyfürdőhelyi standunk meglátogatásával, továbbá a weblapunkon illetve újságokban, szórólap kiadványokon terjesztett kérdőíveink, játékaink kitöltésével és visszaküldésével. Adatvédelmi szabályzatunkat a weblapunkon megtalálja. Kérjük, hogy amennyiben ezeket a feltételeket nem vállalja, ne lépjen kapcsolatba társaságunkkal!

Központi telefonos ügyfélszolgálatunk munkanapokon 8 és 20 óra között áll a rendelkezésére. A hét egy munkanapjára kérhet ügyfélszolgálati időpontot úgy, hogy munkatársaink 20 óráig személyesen rendelkezésére állnak az előre bejelentkezett ügyfeleknek. A megyeszékhelyeken található ügyfélszolgálataink elérhetőségéről és nyitva tartásáról szíveskedjen a központi ügyfélszolgálatunkon felvilágosítást kérni. Társaságunk bevezette a Mobil ügyfélszolgálat szolgáltatást. Igényelt és indokolt esetben ügyintézés végett ügyfeleinket előre egyeztetett időpontban, otthonukban keressük fel. DOKTOR NATUR Kft 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. Vonalas: +36-1/402-0866 Fax: +36/1-402-0867 Mobil: +36-20/238-2400 E-mail: info@doktornatur.hu.

Az esetleges felmerülő jogvitákra felek megállapodással a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságot jelölik meg illetékesnek, a Vevő és a DOKTOR NATUR közötti viták rendezésére egyébként lehetőség van a Budapesti Békéltető Testülethez (székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.) való forduláshoz.

Minden munkatársunk egyben mobil ügyfélszolgálatot biztosít a jelenlétével az információt kérők településén, minden korábbi és jelenlegi ügyfelünk forduljon hozzájuk bizalommal! Az adatvédelmi szabályzatunkról, adatainak megadása előtt a honlapunkon tájékozódhat: www.doktornatur.hu.

Alulírott, mint a szerződésben megnevezendő temék(ek) vevője elismerem, hogy a DOKTOR NATUR Kft. a fenti írásos, a 45/2014. Korm. Rendelet előírásai alapján kötelező tájékoztatást és a termékek lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatót átadta részemre, a tájékoztató a szerződés részét képezi. Hozzájárulok ahhoz, hogy név és lakcím adatomat a DOKTOR NATUR Kft és meghatalmazott munkatársa a DOKTOR NATUR-ral kötendő szerződés céljából, a szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügyintézéshez, a szerződés teljesítéséhez felhasználja.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. § (1) E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni.

(2) E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.

(3) E rendeletet akkor kell alkalmazni, ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusát átültető jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(4) E rendeletben foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása eltérhet.

 1. § Nem terjed ki a rendelet hatálya:
 2. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti szociális szolgáltatásokra;
 3. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti alapellátásokra és gyermekvédelmi szakellátásokra;
 4. c) az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerződésre;
 5. d) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szerencsejátékkal kapcsolatos szerződésre;
 6. e) a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződésre;
 7. f) az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, vagy átruházására irányuló szerződésre, kivéve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységre irányuló szerződést;
 8. g) olyan kivitelezési szerződésre, amelynek tárgya új építmény építése, vagy meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység vagy helyiség jelentős átalakítása;
 9. h) a lakóépület lakáscélú bérbeadására irányuló szerződésre, kivéve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységre irányuló szerződést;
 10. i) az utazási szerződésre;
 11. j) a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződésre;
 12. k) a közjegyző által okiratba foglalt szerződésre;
 13. l) élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre;
 14. m) az automata vagy automatizált üzlethelyiség útján kötött szerződésre;
 15. n) az elektronikus hírközlési szolgáltatóval nyilvános telefonállomás igénybevétele útján annak igénybevétele céljából, vagy telefon-, internet- vagy telefax-összeköttetés egyszeri igénybevétele céljából kötött szerződésre.
 16. §1A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyszállítási szolgáltatásokkal, és a légi közlekedésről szóló törvény szerinti légi személyszállítással, valamint a vízi személyszállítás feltételeiről szóló jogszabály szerinti személyszállítással kapcsolatos szerződésre kizárólag a 7. § és a 15. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

2. Értelmező rendelkezések

 1. § E rendelet alkalmazásában:
 2. digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat;
 3. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
 4. járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;
 5. jelentős átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség bővítése, bontása vagy átalakítása érdekében végzett, építési tevékenységek közül
 6. a) a külön jogszabály szerint építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy örökségvédelmi hatósági eljáráshoz kötött építési tevékenység;
 7. b) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építményen az összes építmény-homlokzati felületet érintő utólagos hőszigetelést, az összes homlokzati nyílászáró cseréjét, az összes homlokzatfelület színezését, és egy teljes homlokzatfelület képzésének megváltoztatását magában foglaló tevékenység; vagy
 8. c) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építmény legalább 50%-át érintő, alaprajzi elrendezést megváltoztató építési tevékenység.
 9. jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás;
 10. nyilvános árverés: olyan értékesítési módszer, amelynek során a vállalkozás az árverező által lefolytatott átlátható, versenyszerű licitálás keretében szerződéskötésre tesz ajánlatot a fogyasztóknak, akik az árverésen személyesen megjelennek vagy ennek lehetősége számukra biztosított, és amelyen a sikeres licitáló arra vállal kötelezettséget, hogy az ajánlatban foglaltak szerint szerződést köt. Nem minősül nyilvános árverésnek a fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére álló árverési célú internetes honlap használata;
 11. pénzügyi szolgáltatás: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenysége;
 12. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;
 13. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
 14. távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 15. távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
 16. termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;
 17. üzlethelyiség:
 18. a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja;
 19. b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;
 20. üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
 21. a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
 22. b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
 23. c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
 24. d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
 25. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.
 26. § E rendelet alkalmazásában
 27. a) termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának az átruházására is köteles;
 28. b) nem minősül üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és közterületen végzett értékesítő tevékenység.

II. FEJEZET

A FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

3. A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok

 1. § Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.
 2. § (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek egy adott fizetési mód igénybevételéért díj vagy egyéb fizetési kötelezettség felszámítását tiltják.

4. Nem kért értékesítés

 1. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

III. FEJEZET

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót
 2. a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
 3. b) a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről;
 4. c) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;
 5. d) a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 6. e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről;
 7. f) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 8. g) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 9. h) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 10. i) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
 11. j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

 1. § Nem kell alkalmazni a 9. §-t az olyan mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésre, amelyet a szerződéskötés időpontjában teljesítenek.

IV. FEJEZET

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

6. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót
 2. a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
 3. b) a vállalkozás nevéről;
 4. c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;
 5. d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér;
 6. e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;
 7. f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;
 8. g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül;
 9. h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 10. i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról;
 11. j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;
 12. k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;
 13. l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;
 14. m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
 15. n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;
 16. o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;
 17. p) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 18. q) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 19. r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;
 20. s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;
 21. t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 22. u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
 23. v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
 24. w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) Ha a vállalkozás nem tett eleget az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.

(3) Nyilvános árverés esetén a vállalkozás (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatai helyett az árverező vállalkozás azonos adatai is megadhatók.

(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható.

(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

(7) Az e §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli.

7. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén

 1. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást a fogyasztóval papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón közli. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatást olvasható módon, világos és közérthető nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

(2) A szerződéskötést követően a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés másolatát, vagy a szerződéskötést papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztónak a 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint adott nyilatkozatát.

(3) Az olyan üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében, ahol a fogyasztó kifejezetten kérte a vállalkozás javításra vagy karbantartásra irányuló szolgáltatását, és a szerződő felek azonnal teljesítik szerződéses kötelezettségeiket, feltéve, hogy a fogyasztó által fizetendő összeg nem haladja meg kétszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatás megadásának napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget

 1. a) a vállalkozás papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén- más tartós adathordozón közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjában előírt tájékoztatást, továbbá az ellenszolgáltatás teljes összegét vagy annak kiszámítási módját, a teljes összegre vonatkozó becsléssel együtt;
 2. b) a vállalkozás közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdésének a), i) és l) pontjában előírt tájékoztatást, azonban a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján nem köteles azt papíron vagy más tartós adathordozón átadni, és
 3. c) a szerződéskötés visszaigazolása tartalmazza a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.
 4. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.

8. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén

 1. § Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.
 2. § (1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p), q) és r) pontjában meghatározott információkra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

(3) A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

 1. § Ha a szerződést olyan távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával kötik meg, amelyen az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idő áll rendelkezésre, az ilyen szerződés megkötése előtt a vállalkozás az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján közli legalább a 11. § (1) bekezdés a), b), e), f), i), p) és q) pontjában előírt tájékoztatást. A 11. § (1) bekezdésében meghatározott további információkat a vállalkozás a 14. §-sal összhangban bocsátja a fogyasztó rendelkezésére.
 2. § Ha a vállalkozás távollevők közötti szerződés megkötését telefonon kezdeményezi, a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás nevéről, illetve annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul. E § nem érinti a vállalkozás 16. §-ban meghatározott kötelezettségét.
 3. § A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza
 4. a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és
 5. b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.
 6. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

 1. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

10. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye

 1. § (1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 1. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
 2. a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 3. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

12. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

 1. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

13. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 1. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

 1. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
 2. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

 1. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:
 2. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
 3. aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
 4. ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;
 5. b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
 6. ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,
 7. bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy
 8. bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.
 9. § A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
 2. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 3. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 4. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 5. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 6. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 7. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 8. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 9. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 10. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 11. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 12. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 13. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 14. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

15. A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

 1. § (1) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.

(3) A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

V. FEJEZET

ELJÁRÁS A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK ÉS A SZERZŐKÖTÉST KÖVETŐ TELEFONOS KAPCSOLAT TARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

 1. § (1) A 9. §, a 11. § (1), (3)-(5) és (7) bekezdésében, a 12. § (1) és (3) bekezdésében, a 14-17. §-ban és a 18. § a) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint.

(2) A 6. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. § Ez a rendelet 2014. június 13-án lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
 2. § Ez a rendelet a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
 3. §2

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1….) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2…). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3….)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4…..)

(5 ….)

(6 ….)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1…..) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
 2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
 3. c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
 4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2…..) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3…..) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4…..) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5…..) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

 1. a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

– „Ön köteles számunkra vagy …. [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

 1. b) illessze be a megfelelőt:
 2. ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy
 3. bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy
 4. bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz… [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege… [illessze be az összeget].”, vagy
 5. bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

 1. c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6…..) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a …6 hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő….7, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ….8 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/910 alapján a …11 jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?12

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Békéltető testületek elérhetőségei

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
  Fax száma: (76) 501-538
  Név: Mátyus Mariann
  E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

**********************************************

 • Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
  Telefonszáma: (72) 507-154
  Fax száma: (72) 507-152
  Név: Dr. Bodnár József
  E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

**********************************************

 • Békés Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
  Fax száma: (66) 324-976
  Név: Dr. Bagdi László
  E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

**********************************************

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
  Fax száma: (46) 501-099
  Név: Dr. Tulipán Péter
  E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

***********************************************

 • Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  Név: Dr. Baranovszky György
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

***********************************************

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Fax száma: (62) 426-149
  Név: Dékány László, Jerney Zoltán
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

************************************************

 • Fejér Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Fax száma: (22) 510-312
  Név: Kirst László
  E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

************************************************

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  Név: Horváth László
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

************************************************

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Telefonszáma: (52) 500-749
  Fax száma: (52) 500-720
  Név: Dr. Hajnal Zsolt
  E-mail cím: info@hbkik.hu;

************************************************

 • Heves Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
  Fax száma: (36) 323-615
  Név: Pintérné Dobó Tünde
  E-mail cím: tunde@hkik.hu;

************************************************

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
  Telefonszáma: (56) 510-610
  Fax száma: (56) 370-005
  Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
  E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

************************************************

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszáma: (34) 513-010
  Fax száma: (34) 316-259
  Név: Dr. Rozsnyói György
  E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

*************************************************

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
  Telefonszám: (32) 520-860
  Fax száma: (32) 520-862
  Név: Dr. Pongó Erik
  E-mail cím: nkik@nkik.hu;

*************************************************

 • Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
  Telefonszáma: (1)-269-0703
  Fax száma: (1)-269-0703
  Név: dr. Csanádi Károly
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

*************************************************

 • Somogy Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  Telefonszáma: (82) 501-000
  Fax száma: (82) 501-046
  Név: Dr. Novák Ferenc
  E-mail cím: skik@skik.hu;

*************************************************

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
  Fax száma: (42) 311-750
  Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

*************************************************

 • Tolna Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefonszáma: (74) 411-661
  Fax száma: (74) 411-456
  Név: Mátyás Tibor
  E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

*************************************************

 • Vas Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszáma: (94) 312-356
  Fax száma: (94) 316-936
  Név: Dr. Kövesdi Zoltán
  E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

*************************************************

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
  Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
  Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
  Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
  Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
  web: www.bekeltetesveszprem.hu

*************************************************

 • Zala Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  Telefonszáma: (92) 550-513
  Fax száma: (92) 550-525
  Név: dr. Koczka Csaba
  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A honlapon található termékeinkből csak telefonon illetve e-mailben rendelhet.

Cégünk a webáruházon keresztül még nem fogad megrendelést. Érdeklődése esetén kérjük szíveskedjen ügyfélszolgálatunkat hívni! Köszönjük!

ADATKEZELÉS

A rejtvény/kérdőív válaszokat beküldők számára kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, elérhetőségi telefonszám.

A rendezvényeinken megjelenteknek a jelenléti ív kitöltése szabad akaratból történik, annak kitöltése, a jelenlévők bármely adatának megadása nem kötelező. A jelenléti íven megadott adatok kezelése tárgyévet követő év január 15-ével megszűnik, a jelenléti ívek visszavonhatatlanul megsemmisítésre kerülnek.

BEVEZETÉS; HATÁLYA

A DOKTOR NATUR Kft. (DOKTOR NATUR, minket ill. mi) által kiadott jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást adjunk az adatok általunk történő gyűjtéséről, felhasználásáról és közléséről.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a jelen honlapon, szórólapokon, újságban megjelentetett rejtvényeken/kérdőíveken keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik. A rejtvény/kérdőív válaszokat beküldők számára kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, elérhetőségi telefonszám.

SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatok gyűjtése. (Személyes adatnak) tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgy mint név, születési név, anyja neve, születési hely/idő, foglalkozás, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím, személyi azonosító okmány száma. Személyes adatokat akkor kérünk Öntől, ha részt akar venni ajánlatainkban és programjainkon, vagy más módon közvetlenül juttat el hozzánk adatot, terméket vásárol, vagy más módon lép velünk kapcsolatba. 

Személyes adatok felhasználása.  A személyes adatokat az alábbi célokra használhatjuk:

– konkrétan azokra a célokra, amelyekkel kapcsolatban az adatközlésre sor került, beleértve, de nem kizárólagosan az ajánlatkérésekre adott választ, kérések feldolgozását és teljesítését;

– tájékoztatás küldése az Ön részére a velünk való kapcsolatról és ügyletekről;

– az érdeklődésére esetleg számot tartó termékeink, szolgáltatásaink, programjaink és kínálatunk bemutatása e-mail-ben, SMS-ben, telefonon, vagy levélben;

– kapcsolatunk személyre szabása, beleértve az Ön igényéhez igazított termékek és ajánlatok küldését;

– belső üzleti célokra, úgy mint adatelemzések, auditok, új termékfejlesztések, a honlap fejlesztése, szolgáltatásaink javítása, felhasználási trendek meghatározása, promóciós kampányaink hatékonyságának értékelése; 

– biztosítani a nyereményjátékokon, versenyeken és egyéb promóciókon való részvételt, ezen tevékenységek bonyolítása

– rendelés összeállítására és teljesítésére, vagy termékek és szolgáltatások más módon való nyújtására, pl. fizetések feldolgozása, rendelések szállítása, ügyféllel való kommunikáció vásárlással kapcsolatban és vevőszolgálat biztosítása; valamint

Személyes adatok megosztása. Személyes adatait kiadhatjuk:

– a DOKTOR NATUR-nak különböző szolgáltatásokat, különösen az alábbiakat honlap működtetés, adatelemzés, fizetések feldolgozása, rendelés teljesítés, infrastruktúra biztosítás, számítástechnikai szolgáltatás, vevőszolgálati tevékenység.

– a DOKTOR NATUR Kft. kapcsolatfelvétel, rendelés teljesítés és szolgáltatás nyújtása céljából;

– harmadik feleknek az üzletrész, az eszközök ill. a készlet egészének, vagy egy részének átszervezés, egyesülés, értékesítés, közös vállalkozás, megbízás, átruházás és egyéb rendelkezés miatti átadása céljából (beleértve a csőd-, vagy más hasonló eljárások céljára való adatközlést); valamint

– az általunk szükségesnek és megfelelőnek ítélt esetekben: (a) a vonatkozó törvényi előírások szerint, beleértve a székhely szerinti országon kívüli törvényeket; (b) a jogi eljárások betartása érdekében; (c) az állami és kormányzati szervektől érkező megkeresések teljesítése céljából, beleértve a székhely szerinti országon kívüli hatóságoktól érkező megkereséseket is; (d) általános üzleti feltételeink betartatása érdekében; (e) saját és leányvállalataink tevékenységének védelme érdekében; (f) saját, és/vagy leányvállalataink, az Önök és mások jogainak, adatainak, biztonságának ill. tulajdonának védelme érdekében; és (g) az általunk esetlegesen elszenvedendő kár enyhítése és korlátozása érdekében.

NEM SZEMÉLYES ADATOK

Nem-személyes adatok gyűjtése. (Nem-személyes adatoknak) minősülnek azok az adatok, amelyek nem teszik lehetővé a személy pontos azonosítását, úgy mint:

– böngészési információk 

– a cookie-k, pixel címkék és más módszerek segítségével szerzett adatok 

 Mi és külső szolgáltatóink is különféle módon juthatunk hozzá nem-személyes adatokhoz.  Például

– adatgyűjtés az ügyfél számítógépének típusáról (Windows ill. Macintosh), a képernyő felbontásról, operációs rendszer verziójáról, az Internet böngésző típusáról és verziójáról, 

– demográfiai adatok gyűjtése, mint lakhely, iskolázottság, foglalkozás, életkor, nem, valamint egyéb adatok, mint pl. kedvenc szabadidős tevékenység, különleges érdeklődés, ezen információk önkéntes megadásával. Ha ezeket az adatokat nem párosítjuk a személyes adatokkal, akkor személy szerint senkihez nem köthetők az adatok.

Adatok összesítése.  A személyes adatokat összesíthetjük úgy, hogy az összesített adatok alapján nem azonosítható konkrét személy, pl. ha a személyes adatok alapján kiszámítjuk, hogy az adott körzetben lakók hány százaléka tartozik vevőink közé. Bizonyos esetekben a nem-személyes adatokat összekapcsolhatjuk a személyes adatokkal (például a név és a földrajzi hely összekapcsolása). Ha bármilyen nem-személyes adatot személyes adathoz kötünk, a létrejövő információt mindaddig személyes adatként kezeljük, amíg az összekapcsolás fennáll.

Nem-személyes adatok felhasználása és megosztása.  Mivel a nem-személyes adatok nem azonosítják Önt személy szerint, ezért ezeket az adatokat bármely célra gyűjthetjük, felhasználhatjuk, ill. kiadhatjuk.

SÜTIK ÉS MÁS MÓDSZEREK

Sütik (Cookies):  Mi és külső szolgáltatóink egyaránt használhatunk (sütiket – cookie) az oldalon. A sütik segítségével a web szerver nyilvántartási és más célokból adatokat továbbíthat a számítógépre. A sütiket és egyéb módszereket többek között arra használjuk, hogy személyre szabottabb információval lássuk el ügyfeleinket, megkönnyítsük az oldalhoz való folyamatos hozzáférést és annak használatát.  A látogatóknak is megengedjük sütik használatát weboldalunkon. Ha nem szeretné, hogy a sütiken keresztül adatgyűjtésre kerüljön sor, minden böngészőben nagyon egyszerűen le lehet tiltani a sütik használatát.  

 Pixel címkék és más módszerek: Az átlátszó GIF-k egyedi azonosítóval ellátott pici grafikák, amelyeknek a funkciója a sütikéhez hasonló. A sütikkel ellentétben azonban, amelyek a számítógép merevlemezén tárolódnak az átlátszó GIF-k láthatatlanul beépülnek a weboldalak lapjaiba. Az oldalon mi is használhatunk átlátszó GIF-ket (más néven web irányjelzőket, web bugokat (számítógépes programhibákat) ill. pixel címkéket) többek között azért, hogy követni tudjuk az oldal látogatóinak tevékenységét és statisztikát készítsünk az oldal használatáról és a válaszadási arányról. Mi és külső szolgáltatóink is használhatunk átlátszó GIF-ket a HTML-formátumú e-mail üzenetekben, hogy követni tudjuk az e-mail válaszok arányát, felmérhessük marketing kampányaink sikerét, megállapítsuk, hogy e-mailjeinket mikor nézik meg és továbbítják.

Oldal analitikák: A DOKTOR NATUR együttműködhet olyan külső szolgáltatókkal, akik az itt leírt módszereket alkalmazzák honlap analitikák készítéséhez, amelyek segítségével követni tudjuk és meg tudjuk ismerni, hogy látogatóink hogyan használják oldalunkat.

IP CÍMEK

Hogyan gyűjtünk IP címeket

Az Ön (IP címe) egy szám, amit az Internet szolgáltatója (ISP) automatikusan hozzárendel az Ön által használt számítógéphez.

Ha valaki az oldalunkra látogat a szerver napló fájlok az IP címet azonosítják és automatikusan beléptetik, megjegyzik a tartózkodási időt és a honlapon belül meglátogatott oldalakat.  Az IP címek gyűjtése általános internetes gyakorlat és számos weboldal automatikusan végzi ezt. 

IP címek használata és közzététele

Az IP címek felhasználhatók az oldal kihasználtságának mérésére, szerver problémák azonosítására, csalások leleplezésére, valamint az oldal kezelésére. Emellett az IP címeket a személyes adatokkal azonos célokra használhatjuk és tehetjük közzé. Felhívjuk a figyelmet, hogy az IP címeket, a szerver napló fájlok és a kapcsolódó információ nem-személyes adatként kezeli, kivéve ha a vonatkozó törvények másként rendelkeznek. 

KÜLSŐ FELEK WEBOLDALAI

Oldalunkról elérhetők harmadik felek által üzemeltetett weboldalak. Az oldalunkról elérhető, vagy abba beépített, külső felek által üzemeltetett internetes hirdetési weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget. Egy linknek az oldalon való elhelyezése nem jelenti a csatolt oldal általunk való jóváhagyását.

BIZTONSÁG

A birtokunkban lévő személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív eszközökkel biztosítjuk. Sajnos az interneten ill. más adattároló rendszereken folyó egyetlen adatátvitel nem tekinthető 100%-ban biztonságosnak. Ha úgy érzi, hogy a velünk való kapcsolattartás már nem biztonságos, kérjük, azonnal értesítsen bennünket a problémáról: info@doktornatur.hu vagy DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208.

VÁLASZTÁS

Ha szeretné elkerülni, hogy a DOKTOR NATUR-tól marketing és/vagy promóciós ajánlatokat kapjon, ezt az alábbi címre küldött kéréssel érheti el: info@doktornatur.hu vagy küldjön levelet a DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. címre.

Minden kérést a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk kielégíteni.

HOZZÁFÉRÉS

Ha a korábban nekünk küldött személyes adatról szeretne tájékoztatást kérni, illetve szeretné azokat felülvizsgálni, javítani, vagy törölni, lépjen velünk kapcsolatba: info@doktornatur.hu vagy DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. Kérésében kérjük, világosan jelölje meg, hogy melyik adatot szeretné megváltoztatni vagy törölni. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető leghamarabb, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban válaszoljunk. 

MEGŐRZÉS 

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Adatvédelmi Nyilatkozat által meghatározott célok elérése azt szükségessé teszi, kivéve ha a törvény hosszabb őrzési időszakot tesz lehetővé, ill. enged meg. 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT AKTUALIZÁLÁSA

Az Adatvédelmi Nyilatkozat bármiféle változtatása akkor válik hatályossá, ha a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot a honlapon közzétesszük. Ha ezen változtatások után lép velünk kapcsolatba, az a módosított adatvédelmi Nyilatkozat elfogadását jelenti.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

Ha az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk e-mail-ben az info@doktornatur.hu  címen, vagy küldjön levelet a DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. címre. Mivel az e-mail kommunikáció nem mindig biztonságos, ezért kérjük, hogy e-mail-jeiben ne közöljön bizalmas adatot.